Menu

Pionerens vedtægter

 
§1

Navn og hjemsted
Foreningens navn er Boldklubben Pioneren. Dens hjemsted er
Vigerslev og omegn i Københavns kommune. 
§2

Foreningens formål
Foreningens formål er, gennem kammeratlig samvær og  sportslige aktiviteter, 
at stabilisere eller øge den enkeltes fysiske og psykiske velbefinden. Dette søges 
opnået gennem fodbold. 
§3

Medlem af organisation
Foreningen er medlem af DBU/ København og er undergivet dennes lov og bestemmelser. 
§4

Optagelse af medlemmer
Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen  optage enhver, der er 
fyldt 16 år ( for kvinder 15 år). Som aktivt eller passivt medlem i ungdomsafdelingen kan 
bestyrelsen optage enhver I alderen op til 18 år. Optagelse af umyndige som medlemmer af 
foreningen  kræver samtykke fra forældre/værge 
§5

Kontingent
Bestyrelsen har ret til at ændre kontingent med 3 måneders varsel. 
Kontingent forfalder halvårligt forud (1/3 og 1/9) for aktive medlemmer.
For passive medlemmer opkræves kontingent helårligt forud (1/3). 
§6

Udmeldelse – eksklusion
Til gyldig udmeldelse af foreningen kræves, at den sker skriftlig til foreningen med mindst 
14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betal kontingent til foreningen frem til 
den dag, hvorfra udmeldelsen har  virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. 
Når et medlem er i kontingentrestance udover 1 måned, kan bestyrelsen Med mindst 8 dages 
skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Ingen der er udelukket på grund af kontingent-
restance, 
kan optages på ny som   medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin
gæld til foreningen. 
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver
anledning dertil. Bestyrelsens 
beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens
medlemmer har stemt for eksklusionen. 
Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin
afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, 
og kræve at spørgsmålet om eksklusion,
afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. 
Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter et forslag af mindst 10 medlemmer vedtages
på en 
generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling,
har 
vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen 
afholdes, ligesom vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om 
eksklusion  skal optages som et særskilt punkt  på dagsordenen.  Generalforsamlingens beslutning
om 
eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af foreningens love jævnfør § 15. 
Et medlem der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingsbeslutning,  Kan kun optages som
medlem 
ved ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutningen om eksklusion. 
§7

Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse vedtægter  foreskriver, den højeste
myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen
af  juni måned. Der indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, via
foreningens blad eller hjemmeside.
Dagsordenen bekendgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, ved opslag på
opslagstavlen i klubhuset. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde  senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.
Stemmeret har aktive og passive over 16 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 3
måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingent restance. Stemmeret kan kun udøves
ved personligt fremmøde. 
§8

Dagsorden
Dagsordenfor den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter.

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for den forløbne periode
  3. Kort orientering fra afdelinger og udvalg
  4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, samt budget for dette år
  5. Behandling af evt. indkomne forslag
  6. Valg:

a)        Valg af formand i lige år

b)        Valg af kasserer i ulige år

c)        Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år

d)        Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år

e)        Valg af 1 suppleant i ulige år

f)         Valg af 2 suppleanter i lige år

g)        På generalforsamlingen vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

  1. Valg af udvalg.
  2. Eventuelt.


 
§9

Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede
Generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal
Jævnfør dog §6 §15 og §16. Dirigenten bestemmer afstemnings måden, dog skal der på begæring
Fra mindst 10 stemmeberettigede medlemmer foretages skriftlig afstemning og valg.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne
Optages i det omfang dirigenten bestemmer. 
§10

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når
Mindst 50 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte
Tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for
Bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldes måde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7. 
§11

Bestyrelse – valg
Bestyrelsen er foreningens ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger
og foretagne handlinger forpligter i henhold til lovene. Bestyrelsen består af en formand, en
næstformand, en sekretær, en kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. 
§12

Konstituering tegningsret
Bestyrelsen konstituerer sig snarest- dog senest inden 14 dage efter generalforsamlingen – på et
bestyrelsesmøde med næstformand og sekretær.  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvor i blandt
formanden eller næstformanden, er til stede, jævnfør § 6. I formandens forfald indtræder
næstformanden i dennes sted.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden.
Økonomiske dispositioner kan træffes af enten formanden, kasseren eller sekretæren. 
§13

Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden 1. april afgive driftsregnskab for
det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges på
generalforsamlingen til godkendelse  og skal være forsynet med revisorernes påtegning.
Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer ved opslag på opslagstavlen i
klubhuset senest 8 dage før generalforsamlings afholdelse. 
§14

Revision
Revisorerne skal hvert år i april måned gennemgå  det samlede regnskab og påse, at
beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Hver af
revisorerne har til enhver tid adgang  til at efterse regnskab og beholdninger. 
§15

Vedtægtsændringer
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de
afgivne stemmer er for forslaget.   
§16

Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages op på en i dette øjemed særligt indkaldt
Ekstraordinær generalforsamling.Til dennes beslutningsdygtighed kræves , at mindst ½ af foreningens
Stemmeberettigede medlemmer er til stede , og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de
Afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling der ikke er beslutnings
Dygtig, indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 8 dages mellemrum, hvor beslutning kan
Træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemme berettigede medlemmer der
Er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om, der skal forholdes med foreningens
Formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal tilstrækkeligt.
I tilfælde af foreningens oplæsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige
Formål.

BESTYRELSEN
Sidst ændret på ekstraordinær generalforsamling den 2. marts 2015
Klubben er stiftet i april 1931.